SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Hobrovejens SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Hobrovejens SFO skaber i samarbejde med forældre og skole rammer for, at barnet både får omsorg, tryghed og udfordringer i sin dagligdag. Aktivitetsudbuddet skal være med til at udfordre børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til at udforske.

Det er vigtigt, at børnene selv får mulighed for at være med til at præge deres hverdag i fritidsdelen, og at der er mulighed for at arbejde ud fra børnenes interesser, kompetencer, behov og lyst. Vi har viden om den frie legs betydning for børnene og derfor tilrettelægges det pædagogiske arbejde med respekt for barnets egne valg af kammerater og lege.

Find kontaktoplysningerne til SFO'en på Hobrovejens Skole her.

Pædagogerne i SFO'en har et medansvar for det enkelte barns dannelse, og det er derfor vigtigt at være opmærksomme på det pædagogiske personales rolle og ansvar som medopdragere, igangsættere og inspiratorer.

Personalet i SFO'en skal give børnene tryghed og sikkerhed ved at fremstå som nærværende, autentiske og tydelige rollemodeller.

En stor del af fritidspædagogikken er at arbejde med fællesskabet i større og mindre grupper. Det at kunne indgå i en gruppe styrker barnets sociale og kommunikative kompetencer, deres identitet og giver samtidig børnene mulighed for at lære af og om hinanden.

Det er ligeledes personalets opgave at skabe rum, forståelse og plads til forskellighed.

I Hobrovejens SFO er børnene årgangsopdelt i 4 afdelinger. Hver klasse har tilknyttet en pædagog, som følger klassen fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Om morgenen bliver fritidsordningen åbnet af pædagogisk personale

Morgenstunden er stille og hyggelig.

Vi læser historier, spiller spil eller leger. Man kan også lege udenfor efter aftale med de voksne.

Hvis børnene medbringer morgenmad, kan den nydes i fred og ro indtil kl. 7:30.

Dagligdagen i fritidsordningen består både af fri leg og planlagte aktiviteter.

Vi synes, det er vigtigt, at børnene får mulighed for at lege, slappe af og holde fri.

Dette er der mulighed for både inden- og udendørs.

Ligeledes har børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Mulighederne herfor er afpasset efter deres ønsker, alder og formåen.

Der er naturligvis mange forskellige aktiviteter, men nogle af de emner fritidsordningen særlig lægge vægt på er:

 • Fysiske udfoldelser i form af udendørs lege og spil, brug af idrætssalen til leg, hockey, boldspil og lignende. Desuden er vi så heldige at kunne tilbyde en rigtig god legeplads på skolen.
 • Værkstedsaktiviteter, som er en fælles betegnelse for mange kreative udfoldelser, hvor børnene kan beskæftige sig med at lave smykker, drama, træskibe, billeder, ansigtsmasker og meget, meget mere.
 • Ture ud af huset hvor vi går eller tager bussen til parker, museer, bibliotek, Fladbro Skov eller noget andet spændende.

Indesko og skiftetøj

Alle børnene får deres egen ”garderobe”, hvor deres tøj skal hænge. Her er også plads til hjemmesko, som man SKAL have, og skiftetøj og regntøj. Garderoben skal tømmes op til efterårs-, jule-, vinter- og sommerferie.

Glemt tøj

Glemt tøj lægges i ”glemmekassen” og sendes til genbrug, hvis det ikke er fjernet op til ovennævnte ferier.

Børns fravær og sygdom

Fritidsordningens personale har tilsynspligt overfor børnene.

Det betyder, at vi registrerer deres fremmøde.

Husk derfor at give os besked, hvis barnet har været i skole, men ikke kommer i fritidsordningen.

Barnet må ikke komme i fritidsordningen, hvis det er sygt og/eller kan udsætte de andre børn for smittefare.

Hjemsendelse

Skal jeres barn sendes hjem alene, er det absolut nødvendigt, at der laves en skriftlig aftale i Aula.

For nemheds skyld vil vi bede om, at barnet skal sendes kl. hel eller halv (det passer også med bybussen).

Udmeldelse

Barnet kan udmeldes pr. 1. eller 15. i en måned med en måneds varsel. Husk også at udmelde dit barn ved skoleskift. Udmeldelse skal foretages på kommunens hjemmeside.

I fritidsordningen har vi nogle årlige, tilbagevendende begivenheder og af de mest spændende kan følgende nævnes.

Skolefest

I foråret afholdes skolefesten som både lærere og pædagoger deltager i.

Julemarked

Vi afholder et stort arrangement til fordel for Red Barnet. Julemarked afholdes den første torsdag i december. 

Overnatning

I den første uge af skolernes sommerferie tager 3. klasserne sammen med juniorklubben på sommerlejr i fire dage.

Alle børn er unikke, og derfor arbejder vi individuelt med hvert enkelt barn. For børn med specifikke vanskeligheder udarbejdes der i samarbejde med skolen og hjemmet handleplaner for indsatsen.

Vidensdeling og værktøjer til afhjælpning af problemet foregår på konferencer og netværksmøder.

Mål og indholdsbeskrivelse

Læringsmål

 • At udvikle og styrke selvværd.
 • At udvikle og styrke selvtillid.

Selvværd er den holdning eller det syn, man har på sig selv. Den værdi, man tillægger sig selv som menneske.

Selvtillid handler om, hvad man kan – og hvad man ikke kan. Selvtillid er uløseligt forbundet med præstationer og troen på, at man godt kan – eller ikke kan.

Hvad gør vi?

Vi vil gennem iagttagelser og dialoger med barnet skabe lyst og mod til at turde kaste sig ud i nye udfordringer.

Vi vil give tryghed og omsorg.

Derfor inddeler vi ofte børnene i mindre grupper.

De voksne skal være opsøgende, lyttende, empatiske, trøstende og nærværende og vise tillid til børnene.

Der er konstant fokus på trivsel.

Vi vil arbejde med venskaber og legefællesskaber.

Derfor skal vi være iagttagende og have fokus på, hvilke relationer børnene får skabt. Vi skal være støttende og skabe trygge rammer for barnet, så det får lyst til at skabe nye relationer.

Der igangsættes voksenstyrede aktiviteter for derigennem at skabe nye relationer.

Vi har mulighed for at benytte forskellige trivselsundersøgelser,

Vi vil gennem den daglige dialog med børnene, både i rolige og konfliktfyldte situationer arbejde med, hvordan man begår sig over for og sammen med andre i form af sprog og væremåde. Vi skal lære børnene, hvordan man på en konstruktiv måde kan indgå i en positiv relation, hvor kommunikation og egen væremåde er det grundlæggende element.

Vi benytter os af den anerkendende tilgang til børnene.

Derfor fokuserer på barnets resurser for derigennem at styrke barnet.

Vi anerkender barnets følelser, men ikke altid barnets handlinger og adfærd.

Vi er tydelige omkring krav og forventninger til barnet

Vi vil give børnene medbestemmelse.

Gennem den daglige dialog med børnene er vi lydhøre over for børnenes ønsker og behov. Vi afholder børnemøder, hvor børnene i fællesskab kan komme med forslag til aktiviteter, indkøb, forandringer, regler m.m.

Tegn på læring

Børnene:

 • får styrket deres identitet.
 • kan håndtere konflikter.
 • tør mere/ikke er bange for at fejle.
 • kan give plads til andre.
 • viser empati.
 • indgår i flere relationer.
 • er gode rollemodeller for hinanden.

Læringsmål

 • At udvikle og styrke et positivt og respektfuldt sprog (at tale pænt til hinanden).
 • At lære børnene at være respektfulde og aktive lyttere.
 • At lære børnene at diskutere og argumentere sagligt og sobert.

Hvad gør vi?

 • Vi lærer børnene at sætte ord på følelser og kropssprog.
 • Vi reagerer overfor negativt kropssprog og sprogbrug.
 • Vi giver barnet redskaber eller alternativer til at udtrykke sig anderledes.
 • Vi er opmærksomme på børn med forskellige behov.
 • Vi er i daglig dialog med børnene.
 • Vi lærer børnene ikke at afbryde, når andre taler.
 • Vi lærer børnene at gå på kompromis.
 • De voksne er gode rollemodeller.

Tegn på læring

 • At der opstår færre konflikter.
 • At børnenes ordforråd udvikler sig.
 • At børnene oplever, at man kan være uenige uden at være uvenner
 • At der bliver en tryg og udviklende atmosfære.
 • At der undgås mobning.
 • At børnene får en øget fortællerlyst.

Læringsmål

 • At børnene får en øget kropsbevidsthed.
 • At deres indlæringsevne og koncentration bliver forbedret.
 • At vi får gladere børn.

Hvad gør vi?

Vi vil som voksne være inspirerende og engageret. Derfor vil vi sætte aktiviteter i gang, støtte og videreudvikle dem.

Vi vil bruge udenomsarealerne i videst muligt omfang. Derfor vil vi:

 • Afholde mini OL to gange årligt.
 • Lave spontane og planlagte aktiviteter, så som fodbold, gocart-ræs, rundbold, atletik, tennis/stangtennis, osv.
 • Benytte de eksisterende legeredskaber og naturen.

Vi vil benytte gymnastiksalene. Derfor vil vi tilbyde boldspil, redskabsbaner, dans, lege, skuespil mm.

Vi vil benytte byens tilbud:

 • Parkerne, hvor vi vil rulle, løbe, spille stratego, rollespil m.m.
 • Skøjtebaner
 • Svømmehal
 • Bibliotek
 • Museum

Vi går så vidt muligt til de forskellige steder.

Vi vil samarbejde med andre institutioner om sportsaktiviteter. Derfor vil vi deltage i atletikstævner og fritterbold.

Vi vil være opmærksomme på børnenes ønsker og interesser. Derfor vil vi spørge børnene, hvad de har lyst til.

Vi vil være opmærksomme på børnenes motoriske udvikling. Derfor vil vi iagttage børnene i fysiske aktiviteter og lave tiltag efter behov.

Tegn på læring

 • At flere børn deltager aktivt i de fysiske aktiviteter.
 • At børnene tager selv initiativ til fysisk udfoldelse.
 • At børnene bliver bedre til at koordinere bevægelser.
 • At børnenes udholdenhed bliver forbedret (kondition/koncentration).

Hvem gør hvad

Hele personalet i SFO'en løfter denne opgave.

Læringsmål

 • At udvikle og stimulere børnenes kreative initiativer, så de får mulighed for at udføre egne ideer og planer.
 • At give børnene mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og medier.
 • At færdes i et æstetisk miljø, som er inspirerende og overskueligt.
 • At kunne udtrykke sig kreativt og synliggøre sine værker.

Hvad gør vi?

Vi styrker børnenes kreative udvikling og stiller individuelle krav til både proces og produkt. Derfor:

 • stiller vi forskellige materialer til rådighed, så disse er synlige for barnet.
 • udnytter vi hinandens kreative kompetencer.
 • præsenterer vi børnene for forskellige teknikker, materialer m.m.
 • laver vi udstillingsområder.
 • lærer vi børnene at holde orden og rydde op.
 • benytter vi os af bibliotek, museer, koncert m.m.

Tegn på læring

At børnene:

 • bliver opsøgende overfor nye ideer.
 • selv går i gang med kreative aktiviteter.
 • stiller krav til materialer.
 • stiller krav til sig selv.
 • er åbne overfor nye ideer.

Læringsmål

 • At give børnene kultur- og naturoplevelser i nærmiljøet.
 • At lære børnene at respektere samt bevare dyr og naturen.
 • Miljøbevidsthed

Hvad gør vi?

 • Vi benytter byens tilbud.
 • Genbrug.
 • Bål- andre udendørsaktiviteter.

Tegn på læring

 • Børnene bruger deres oplevelser i naturen.
 • Børnene stiller spørgsmål.
 • Børnene ønsker flere besøg.
 • Vidensdeling.
 • Børnene rydder op efter sig.
 • Børnene opdrager hinanden.
 • Børnene behandler dyrene og naturen med respekt.
 • Børnene bliver miljøbevidste.