Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarterer, mobiltelefoner, fravær, fritagelse, tilskadekomst, erstatningsansvar og forsikring.

Hobrovejens Skole er din skole, min skole, vores skole.

Vi tror på:

 • at du viser hensyn.
 • at du passer godt på dine kammerater.
 • at du passer godt på skolen.
 • at du passer godt på dig selv.

Her finder du reglerne inden for nogle vigtige områder.

Alle elever skal være ude i frikvarterene, medmindre andet er aftalt.

På Hobrovejens skole må du kun bruge din mobiltelefon, hvis du har fået lov af de voksne i klassen. Det er ikke tilladt at bruge telefonen i pauserne.

Vi forventer, at du kun bruger telefonen til ikke-krænkende kommunikation. Hvis mobiltelefonen og musikafspiller skal bruges på andre tidspunkter, skal det være efter lærerens eller pædagogens anvisning. I SFO-/Juniorklubtiden er mobiltelefonen kun tændt efter samråd med en voksen.

Hvis reglerne bliver overtrådt, inddrages telefonen, og kan først afhentes på kontoret ved dagens afslutning. 

Uden tvingende nødvendighed må ingen elev udeblive fra skolen.

Sygdom

Hvis eleven er syg, skal skolen have besked på første sygedag. Denne besked skal give i Aula.

Fritagelse fra undervisning

Hvis man ønsker sit barn fritaget for skolegang, skal skolens tilladelse indhentes i god tid.

Ønskes barnet fritaget for idræt i mere end enkelte timer, forlanger skolen en lægeattest i henhold til gældende regler.

Skolen henstiller, at lægebesøg så vidt muligt lægges uden for skoletiden.

Ferie bør falde sammen med skolens ferieplan.

Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade på skolen, foretages følgende:

 • Eleven bringes på kontoret.
 • Skolen kontakter forældrene. Hvis det er umuligt, forsøger skolen at kontakte bedsteforældre eller evt. naboer og aftale nærmere.
 • Ved tilskadekomst kontakter skolen hjemmet og aftaler, hvordan hjemmet kontakter egen læge. Skadestuen modtager kun personer, som er tilset eller henvist af egen læge. Skolen har ikke mulighed for at bringe elever til egen læge.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Se også infografik om reglerne for erstatningsansvar og forsikring.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.