Skolens profil

Hobrovejens Skole er en skole med elever fra 0.-6. klassetrin.

På Hobrovejens skole vil vi udfordre børnene, så de lærer at udnytte deres kompetencer. En udbytterig skolegang er et godt udgangspunkt at bygge videre på, når man skal lære at klare sig senere i livet.


Vores mål er at gøre undervisningen interessant og spændende for eleverne med fokus på at højne indlæringsniveauet for den enkelte. Skolen arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang.

Det er vores erfaring, at nogle børn lærer bedst gennem bevægelse, andre har fordel af en musisk kreativ tilgang, mens atter andre lærer bedst ved mere traditionel undervisning. Vi vil derfor forsat eksperimentere med at inddrage bevægelse i dele af undervisningen.

Vi ved, at I som forældre har allerstørst indflydelse på jeres børn, så derfor håber vi meget, at I vil støtte op om jeres barns skolegang ved at hjælpe dem til at møde til tiden og være velforberedte til undervisningen. Samtidig håber vi, at I vil komme, når lærere og pædagoger inviterer til arrangementer på skolen. Vi vil også gøre opmærksom på, at I altid er velkomne på skolen, såfremt I har et eller andet, I ønsker at drøfte med os.

Ressourcecenter og særlig tilrettelagt undervisning

I skolens ressourcecenter har vi mulighed for at støtte eleven gennem mange forskellige indsatser. 

Vi kan hjælpe, hvis eleven er udfordret i matematik, dansk, er tosproget, ikke trives ad forskellige grunde og har brug for at deltage i et samtaleforløb. Ligeledes kan eleven få brug for at have timer udenfor klassen i skolens Fokus. Vi giver eleven mulighed for at få støtte, så vi sikrer, at eleven lærer så meget som muligt ud fra de forudsætninger, eleven har. 

Der gives særlig tilrettelagt undervisning til blandt andet:

  • Faglig støtte i matematik
  • Faglig støtte i dansk
  • Støtte til trivsel
  • Støtte i dansk som andet sprog
  • Støtte i fokus