Uddannelsesplan for 1. praktik

I 1. praktikperiode arbejdes der med grundfagligheden.

Kompetencemål

De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver
 2. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter
 3. evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer
 4. den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde
 2. målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder
 3. dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser
 4. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Læring gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledning

Videns- og færdighedsmål 1

Skolen er en midtbyskole med stor diversitet, og vi har flere børn, der kun taler et sprog (ikke Dansk). Det skal med i vores overvejelser i næsten alt, hvad vi foretager os, så der er stor mulighed for at nå omkring denne målgruppe.

Som pædagog er du en vigtig rollemodel i barnets dannelsesproces og ved at være en bevidst og tydelig rollemodel med en anerkendende tilgang, kan du være med til at forme barnet til at få gode værdier, således barnet på sigt kan blive en livsduelig samfundsborger.

Iagttagelse, relationer og mentalisering danner grundlaget for pædagogens arbejde og er vores fornemmeste opgave. Derfor vægtes det, at den studerende får tid til at lave kvalitative iagttagelser af praktikstedets praksis og samfundsmæssige opgave.

Videns- og færdighedsmål 2

Der bliver dagligt lavet aktiviteter i SFO'en, hvor der er mulighed for at den studerende kan bidrage med sine kompetencer.

Den studerende får forberedelsestid samt en vejledningstime, hvor de pædagogiske aktiviteter kan planlægges og evalueres.

En gang om ugen har vi SFO, -stue eller personalemøde, hvor det er vigtigt at den studerende byder ind. Her arbejder vi ligeledes med SFO'ens målsætning, pædagogiske diskussioner og daglige aktiviteter.

Videns- og færdighedsmål 3

Den studerende vil have timer sammen med sin vejleder i dagligdagen samt en vejledningstime med fokus på evaluering og sparring af praksis.

Videns- og færdighedsmål 4

Vi har et godt samarbejde med sundhedsplejersken, og der vil være god mulighed for at lave sundhedsfremmende aktiviteter i både skole og SFO.

Relevant litteratur

 • "Voksnes Definitionsmagt og børns selvoplevelse" af Berit Bae
 • "Pædagogisk Relationskompetence" Jesper Juul og Helle Jensen
 • "Læring i praktikken" Birgitte Højberg
 • "Børns læring, dannelse og udvikling" Dion Sommer og Jakob Klitmøller
 • "Iagttagelse som metode" Marianne Hedegaard
 • "Gode tanker gode følelser-kognitiv adfærdspsykologi" Paul Stallard
 • "Skole og fritidspædagogik" Tom Ritchie og Ditte Tofteng
 • "Skolen uden skæld ud" Louise Klinge
 • Rasmus Alenkjær
 • Helle Overballe
 • Institutionsbeskrivelse udarbejdet ud fra kommunens mål-og indholdsbeskrivelse
 • Emu.dk (fælles mål).

Evaluering

Den studerende skal ved 2/3 samtalen have en klar fornemmelse af arbejdet med sine mål.

Organisering af vejledning

Vejlederen laver et udkast til den studerende mht. timer i skolen og SFO, teammøde med skoleteamet, møde i SFO og vejledningstimer. Vejleder kommer ligeledes med input til praktikperioden ift. hvad der er aktuelt i børnegruppen samt på praktikstedet.

En vejledningstime om ugen samt støtte og vejledning i dagligdagen.

Der er en fast dagsorden, men der er mulighed for, at enkelte punkter kan tages ud og ind efter behov.

Forslag til dagsorden til vejledning:

 • Siden sidst
 • Refleksioner
 • Trivsel
 • Mål/projekter/deadlines/hvordan går det/portefølje
 • Børn
 • Studerendes punkt
 • Ugens succeshistorie
 • Forældregruppen
 • Praktikprøven
 • Litteratur.

Der tages udgangspunkt i den studerendes portfolio.

Den studerendes arbejdsplan

Vi tilstræber at den studerende får sin vagtplan kort efter forbesøget.

Der vil være timer både i skolen og i SFO'en. Arbejdstiden ligger på skoledage i tidsrummet kl. 07.50-17.00 og på skolefridage kl. 06.30-17.00.

Kontakt til uddannelsesinstitution

 1. Dialog med den studerende (praktikvejleder)
 2. Lederen kommer ind i billedet evt. sammen med TR og AMR
 3. Der tages kontakt til den studerendes praktikkoordinator på VIA University College.