Praktikbeskrivelse

Praktikbeskrivelse til pædagogstuderende på Hobrovejens Skole

Beskrivelse af praktikstedet

Hobrovejens skolefritidsordning
Gethersvej 36
8900 Randers C
Telefon: 41 29 43 64 eller 89 15 44 55

Institutionsleder: Lene Hammerby, Lisbeth Lauersen og Hanne Lise Paysen

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen
Hanne Lise Paysen
E-mail: Hanne.lise.paysen@randers.dk

Institutionstype/foranstaltning

Antal børn/unge/voksne: Elever 500 ansatte 70

Aldersgruppe: 5 år til 12 år

Antal stuer/afdelinger: 0.-6. klasse og vi tre spor på de fleste klassetrin

Åbningstid: 06.30 til 17.00

Karakteristik af brugergruppen: Elevgrundlaget på skolen har en stor diversitet.

Institutionens formål

 • Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger
 • Værdier i skolefritidsordningen fra Randers kommune
 • SFO'ens mål og indholdsbeskrivelse.

Arbejdsmetoder

På HOB arbejder vi tværprofessionelt for at fremme det enkelte barns personlige, faglige og sociale udvikling. Skolens 3 værdier omhandler - Faglighed, Rummelighed og Tryghed.

Vi har den mentaliserende tilgang. Vi møder barnet, hvor barnet er og ser bag om barnets adfærd. Vi skaber rum for at barnet gives mulighed for alternative læringsformer samt tilgodeser børn med særlige behov.

I dagligdagen tager vores praksis udgangspunkt i en anerkendende, mentaliserende og inkluderende pædagogik. Vi er tydelige og nærværende voksne med klare og forudsigelige rammer. Vi har fokus på relationer, trivsel og læring, hvoraf pædagogens kompetencer dagligt vil være i spil. Pædagogens opgave foregår i det udviklende samspil, hvor du skal være opmærksom på barnet, - give det feedback og give det udfordringer, således barnet udvikler en lyst til at lære både fagligt og personligt.

HOB i PLF, hvor målet er at udvikle en stærk fælles læringskultur mellem lærere, pædagoger og ledere som drivkraft til barnets trivsel og læring. Arbejdet tager udgangspunkt i målstyret undervisning, dataindsamling, synlige læringsmål og konstruktiv feedback. Vi arbejder i PLF-team en gang hver anden måneden.

I skoleåret 22-24 har Hobrovejens skole en særlig fokus på børn med høj begavelse. Ligeledes arbejder pædagogerne med kommunikation, hvor der bl.a. bliver/skal arbejdes med den narrative fortælling, skæld ud, den tredelte hjerne, og det at træde nye stier i hjernen.

Som studerende vil du få indblik i skolepædagogens mange opgaver og du vil komme omkring emner som:

 • Trivsel
 • Relationer
 • Iagttagelse
 • Udvikling
 • Dannelse
 • Klasseledelse
 • Forældresamarbejde
 • Konflikthåndtering
 • Bevægelse
 • Tværfagligt samarbejde
 • Kreativitet
 • Faglig fordybelse
 • Co-teaching
 • Mentalisering.

Ansatte

 • Børnehaveklasseleder
 • Fleksjobber
 • Klubmedarbejder
 • Lærer
 • Lærerstuderende
 • Lærervikar
 • PAU-elev
 • Psykolog
 • Pædagoger
 • Pædagogmedhjælper
 • Pædagogstuderende
 • Skoleleder
 • Skolesekretær
 • Viceskoleleder
 • Virksomhedspraktikant.

Praktikvejlederens kvalifikationer

Pædagogisk grunduddannelse

Navne: Anne Flarup Krusbæk, Jesper Lærke, Annette Zahl, Palle Kvist Sørensen, Nicolai Frank Pedersen

Tværprofessionelt samarbejde internt og eksternt

På HOB har vi en god erfaring med lærer- og pædagogsamarbejdet. Vi arbejder i to teams, et klasseteam og et SFO-team.

Vi har et tæt samarbejde med skolens ressourceteam, der består af Fokus (tilbud til børn der er udfordret fagligt og socialt i klasserummet/frikvartererne), inklusionsvejleder, læsevejleder, matematikvejleder, AKT, DSA-medarbejdere.

Endvidere har vi også et samarbejde med skolens fremskudte rådgiver og psykolog (PPR).

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Den studerende er omfattet af Tavshedspligten og den Udvidede Underretningspligt.

Arbejdsforhold

Den studerende indgår som ansat og en del af normeringen i et klasseteam med lærere og pædagoger.

Om den studerende kommer til at arbejde alene, afhænger af den enkelte studerende og den klasse den studerende kommer i.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder: Skole- og fritidspædagogik

Valgfagsområder:

 • Kreative udtryksformer
 • Natur og udeliv
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Kulturmøde og interkulturalitet.

Vi modtager studerende i følgende praktikperioder: