Uddannelsesplan for 2. praktik

I 2. praktikperiode arbejdes der med området "udviklings- og læringsrum".

Område

Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål

Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde
 2. ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse
 3. didaktik og metodik knyttet til læring
 4. bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling
 5. omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde
 6. 6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører
 2. motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring
 3. redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis
 4. tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv
 5. tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed
 6. tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder

Læring gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledning

Videns- og færdighedsmål 1

Den studerende vil være aktiv deltagende til stuemøder, personalemøder SFO, teammøder, personalemøder skolen, arrangementer.

Den studerende skal tage del i det daglige forældresamarbejde ved afhentning og aflevering, samt kommunikere sine forløb/iagttagelser både mundtligt og skriftligt. Ligeledes har den studerende har gode muligheder for at pleje det uformelle forældresamarbejde, det opstår ved den daglige aflevering og afhentning.

Der vil være mulighed for at deltage på netværksmøder.

Videns- og færdighedsmål 2

Den studerende vil få rig mulighed for at afprøve sig selv ift. klasseledelse og læringssituationer, samt lave iagttagelser af, hvordan klasseteamet leder og motiverer klassen. I dagligdagen er vi meget struktur omkring at have en klar og tydelig dagsorden, hvor den enkelte dag gennemgås mundtligt via et visuelt skoleskema.

Den studerende skal afprøve relevante pædagogiske teorier/redskaber ift. det pædagogiske arbejde samt lave pædagogiske læringsforløb.

Det forventes at den studerende selv byder ind med aktiviteter i dagligdagen. Det gælder både planlagte aktiviteter og egne spontane ideer. Altså byder ind med pædagogiske forløb både i skole og SFO-gerne flere.

Videns- og færdighedsmål 3

Den studerende vil via vejledning og forberedelsestid have mulighed for at overveje egen metodik og didaktik.

Via erfaring med gennemførte aktiviteter samt samtale med vejleder vil den studerende redegøre for egen pædagogisk praksis herunder didaktiske overvejelser.

Vejleder og studerende kobler relevant teori på praksis, både pædagogisk og didaktisk.

Videns- og færdighedsmål 4

Der er rig mulighed for at lave forløb indenfor det den studerende interesserer sig for.

Børnene skal ifølge Folkeskoleloven tilbydes bevægelse i undervisningen.

Der er mulighed for at benytte skolens faglokaler samt det 3. rum (udearealerne).

Skolen er ambassadørskole for Red Barnet, hvilket betyder, at vi skal afholde Børnerettighedsdag i skolen. I SFO afholder vi et årligt Julemarked hvor vi samler ind til Red Barnet. (første torsdag i december)

Skolen afholder forskellige temadage som fx idrætsdag, trivselsdag, motionsdag og skolefest mm. Her spiller pædagogerne en vigtig rolle.

Videns- og færdighedsmål 5

0. og 1. klasse skal børnene og deres forældre besøge sundhedsplejersken.

Derudover tager vi aktuelle problemstillinger op, når de opstår, eller når vi mener, det er tiden til det.

Skolen har en sundhedspolitik, som findes på skolens hjemmeside.

Videns- og færdighedsmål 6

Vi har børn med særlige behov i alle klasser, det er ofte ADHD, autisme, særligt sensitive, tosprogede, angst, børn der kommer fra hjem, hvor der er alkohol, psykisk syge forældre mm. Vi arbejder løbende med at øge vores viden indenfor disse områder.

Vi tilrettelægger differentierede læringsforløb for at tilgodese det enkelte barns trivsel og læring. F.eks. ved brug af Co-teaching. Dette gøres for alle børn.

Vi har et velfungerende sprogcenter, som vi har et godt samarbejde med.

Angivelse af relevant litteratur

 • "Didaktik og pædagogik" af Hans Jørgen Kristensen
 • "Læringsteori og didaktik" af Ane Qvortrup og Merete Wiberg
 • "Pædagogik i skole og fritid" af Tom Ritchie og Ditte Tofteng
 • Didaktisk Relationsmodel (Hiim og Hippe)
 • "Klasseledelse" af Ole Løw
 • Forventningsbaseret klasseledelse
 • "Co-teaching" af Andy Højholdt
 • Jette Stenlev / Spencer Kagan Cooperative Learning
 • Paol stallard Gode tanker gode følelser
 • Fri for mobberi
 • Rasmus Alenkjær
 • Helle Overballe
 • "Skolen uden skæld ud" af Louise Klinge
 • PLF
 • Institutionsbeskrivelse
 • Emu.dk (fælles mål).

Evaluering

Vi evaluerer løbende i vejledningerne og ved 2/3 samtalen med praktikkoordinator, vil den studerende og vejleder lave en plan for den sidste del af praktikken.

Organisering af vejledning

Vejlederen laver et udkast til den studerende mht. timer i skolen og SFO, teammøde med skoleteamet, møde i SFO og vejledningstimer. Vejleder kommer ligeledes med input til praktikperioden ift. hvad der er aktuelt i
børnegruppen samt på praktikstedet.

En vejledningstime om ugen samt støtte og vejledning i dagligdagen.

Der er en fast dagsorden, men der er mulighed for, at enkelte punkter kan tages ud og ind efter behov.

Forslag til dagsorden til vejledning:

 • Siden sidst
 • Refleksioner
 • Trivsel
 • Mål/projekter/deadlines/hvordan går det/portefølje
 • Børn
 • Studerendes punkt
 • Ugens succeshistorie
 • Forældregruppen
 • Litteratur
 • Praktikprøven.

Der tages udgangspunkt i den studerendes portfolio.

Institutionen som praktiksted

Vi forventer at du:

 • Arbejder med/er undersøgende på egen pædagogisk identitet
 • Tør fejle for at lære (tre fejl og et der lykkedes, er en succes)
 • Er åben og imødekommende over for både børn, forældre og kollegaer
 • Laver flere pædagogiske forløb
 • Er aktiv deltagende på diverse møder
 • Er synlig i forhold til din faglighed og pædagogiske projekter
 • Er reflekterende i forhold til egen praksis
 • Tør stille kritiske spørgsmål
 • Aktiv i både skoledelen og SFO.

Den studerendes arbejdsplan

Vi tilstræber at den studerende får sin vagtplan kort efter forbesøget.

Der vil være timer både i skolen og i SFO'en i tidsrummet 06.30-17.00.

Kontakt til uddannelsesinstitution

 1. Dialog med den studerende (praktikvejleder)
 2. Lederen kommer ind i billedet evt. sammen med TR og AMR
 3. Der tages kontakt til den studerendes praktikkoordinator på VIA University College.