Uddannelsesplan for 3. praktik

I 3. praktikperiode arbejdes der med området "samarbejde og udvikling".

Område

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål

Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde
 2. tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber
 3. praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde
 4. forandringsprocesser og innovation
 5. didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering
 6. førstehjælp.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området
 2. analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper
 3. indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis
 4. deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag
 5. sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis
 6. udføre grundlæggende førstehjælp

Læring gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledning

Videns- og færdighedsmål 1

I SFO'en er vi årgangsopdelte, derudover arbejder vi i klasseteam og SFO-team.

Vi samarbejder med flere faggrupper herunder psykologer, socialrådgiver, lærere, sundhedsplejerske m.m.

Ledelsen består af skoleleder Lene Hammerby, viceskoleleder Lisbeth Lauersen og Pædagogfaglig leder Hanne Lise Paysen. Du vil få mulighed for at få indblik i skolens organisatoriske rammer.

Vi forventer at du forholdsvis hurtigt få styr på dit vagtskema, vores værktøjer som Aula og skolens fysiske rammer.

Som studerende vil du indgå i det organisatoriske omkring skole og SFO-delen, hvor du vil planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske tiltag og være en del af forældresamarbejdet.

Videns- og færdighedsmål 2

Langt de fleste faglige udfordringer bliver vendt på vores team møde (de voksne i klassen) og vi beslutter, hvad der gøres i de enkelte situationer.

Særlige tilfælde ender med netværksmøder.

Videns- og færdighedsmål 3

Du kommer til at være en del af et team omkring en klasse, hvor der bliver masser af mulighed for at analysere og vurdere samarbejdet med lærerne.

Derudover har vi netværksmøder, hvor vi samarbejder med forældre, socialrådgiver, psykologer og enkelte gange specialskoler.

Videns- og færdighedsmål 4

Vi arbejder i PLF. Her kigger vi på hinandens praksis og ud fra data arbejdes der med at gøre hinanden dygtigere.

Co-teaching og mentalisering vil være en del af vores redskab.

Videns- og færdighedsmål 5

Til at sætte mål, dokumentere og evaluere bruger vi bl.a. et program der hedder Klassetrivsel.dk

Videns- og færdighedsmål 6

Undervisning på studiedage.

Angivelse af relevant litteratur

 • "CO-teaching i praksis" af Andy Højholdt
 • "Tværprofessionelt samarbejde" af I.D Graversen
 • "Professionelle Læringsfællesskaber" af T. Albrechtsen
 • "Cooperative Learning" af Jette Stenlev og Spencer Kagan
 • "Gode tanker - gode følelser" af Paul Stallard
 • Fri for mobberi
 • NUZO
 • Mentalisering
 • "Skolen uden skæld ud" af Louise Klinge
 • Helle Overballe
 • Rasmus Alenhjær
 • PLF
 • Institutionsbeskrivelse
 • Emu.dk (fælles mål).

Evaluering

Vi evaluerer løbende i vejledning og ved 2/3 samtalen med praktikkoordinater laves der en plan for den sidste del af praktikken.

Organisering af vejledning

Vejlederen laver et udkast til den studerende mht. timer i skolen og SFO, teammøde med skoleteamet, møde i SFO og vejledningstimer. Vejleder kommer ligeledes med input til praktikperioden ift. hvad der er aktuelt i børnegruppen samt på praktikstedet.

En til to vejledningstimer om ugen samt støtte og vejledning i dagligdagen.

Der er en fast dagsorden, men der er mulighed for, at enkelte punkter kan tages ud og ind efter behov.

Forslag til dagsorden til vejledning:

 • Siden sidst
 • Refleksioner
 • Trivsel
 • Mål/projekter/deadlines/hvordan går det/portefølje
 • Børn
 • Studerendes punkt
 • Ugens succeshistorie
 • Forældregruppen
 • Litteratur
 • Praktikprøven.

Der tages udgangspunkt i den studerendes portfolio.

Institutionen som praktiksted

Vi Forventer at du:

 • Arbejder med en pædagogisk identitet
 • Tør fejle for at lære (tre fejl og et der lykkedes, er en succes)
 • Er åben og imødekommende over for både børn, forældre og kollegaer
 • Laver flere pædagogiske forløb
 • Er aktiv deltagende på diverse møder
 • Er synlig i forhold til din faglighed og pædagogiske projekter
 • Er reflekterende i forhold til egen praksis
 • Tør stille kritiske spørgsmål
 • Aktive i både skoledel og SFO.

Den studerendes arbejdsplan

Vi tilstræber at den studerende får sin vagtplan på forbesøget.

Der vil være timer både i skolen og i SFO'en i tidsrummet 06.30-17.00.

Kontakt til uddannelsesinstitution

 1. Dialog med den studerende (praktikvejleder)
 2. Lederen kommer ind i billedet evt. sammen med TR og AMR
 3. Der tages kontakt til den studerendes vejleder på seminariet.