Værdigrundlag

Sammen med de kommunale målsætninger er det specielt vigtigt for os at tage udgangspunkt i følgende begreber: Ansvarlighed, udvikling, udfordringer, omsorg og færdigheder.

Værdigrundlag

Ansvarlighed

Det er vores målsætning, at man som forældre vedkender sig et medansvar for sit barns skolegang. Dette indebærer:

  • at man som forældre bakker op om skolens krav og forventninger til elever og forældre
  • at man som forældre indgår i en aktiv dialog med skolen

Det er vores målsætning, at den enkelte elev tager medansvar for klassens trivsel. Dette gøres blandt andet ved:

  • at man lytter til hinanden
  • at man snakker sammen om problemer
  • at der stilles krav til den enkelte elev
  • at eleven tages alvorligt

Det er vores målsætning, at den enkelte elev oplever ligeværd og demokrati. Dette gøres ved:

  • at vise tillid og samarbejdsvilje
  • at tage del i fællesskabet
  • at respektere hinanden
  • at opleve konsekvens

Udvikling

Det er vores målsætning, at der hos den enkelte elev udvikles en lyst til at lære. Det er derfor vigtigt:

  • at undervisningen foregår i et udfordrende miljø med engagerede voksne
  • at undervisningsmaterialerne er tidssvarende
  • at det lykkes at pirre til barnets forskellige intelligenser

Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår en personlig udvikling. Det er derfor vigtigt:

  • at eleven udvikler tolerance, fleksibilitet og tillid til egne muligheder
  • at eleven udvikler samarbejdsevne og evne til at kommunikere og til at formulere personlige og sociale mål
  • at eleven gennem livsoplysning udvikler almindelig sund fornuft

Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår et højt fagligt niveau. Dette indebærer:

  • at eleven møder relevante og passende udfordringer
  • at eleven møder fagligt dygtige voksne
  • at eleven udviser engagement og nysgerrighed

Udfordringer

Det er vores målsætning, at udfordringerne understøtter elevens tillid til egne muligheder. Dette indebærer:

  • at eleven tør/kan/formår at opsøge viden og bruge denne viden i løsningssammenhæng
  • at eleven gennem udfordringerne udvikler selvværd

Det er vores målsætning, at udfordringerne skaber engagerede og nysgerrige elever. Dette indebærer:

  • at udfordringerne må være af en sådan karakter, at elevens nysgerrighed og lyst til at lære forstærkes
  • at udfordringerne skal opøve eleverne i at diskutere og vurdere

Det er vores målsætning, at den enkelte elev møder personlige udfordringer. Dette indebærer:

  • udfordringer fra selvstændig stillingtagen over det kreative område til fysisk formåen

Omsorg

Det er vores målsætning, at eleven opøves i at beherske tolerance og fleksibilitet i forhold til sig selv og andre. Det er derfor vigtigt:

  • at eleven oplever forskellige arbejds- og samværsformer
  • at dialogen/samtalen bringes i centrum
  • at eleven møder begreber som etik og moral

Det er vores målsætning, at eleven opnår større selvværd. Det er derfor vigtigt:•at der skabes succesoplevelser

  • at læreren og forældrene kan give ros
  • at alle drager omsorg for hinanden

Det er vores målsætning, at eleven oplever at være part i et fællesskab. Dette opnås:

  • gennem fælles oplevelser
  • ved at vise ansvarlighed og hensyntagen overfor hinanden
  • gennem dialog
  • gennem helhed i skole- og fritidsdel 

Færdigheder

Det er vores målsætning, at eleverne lærer basale færdigheder som at læse, skrive og regne. Det er derfor vigtigt:

  • at eleven befinder sig i et trygt undervisningsmiljø
  • at metode og materiale er afpasset efter elevens modenhed, kunnen, udviklingstrin, standpunkt og udvikling

Det er vores målsætning, at eleverne lærer at samarbejde. Dette indebærer:

  • at eleven skal lære at være en del af fællesskabet
  • at eleven skal lære at have respekt for andre
  • at eleven skal lære at være ansvarlig overfor fællesskabet

Det er vores målsætning, at eleverne behersker samtaler og diskussion. Det er derfor vigtigt:

  • at eleven skal kunne forklare sig og lytte
  • at eleven har respekt for andres meninger og holdninger