Værdigrundlag

Sammen med de kommunale målsætninger er det specielt vigtigt for os at tage udgangspunkt i følgende begreber: Ansvarlighed, udvikling, udfordringer, omsorg og færdigheder.

Ansvarlighed

Det er vores målsætning, at man som forældre vedkender sig et medansvar for sit barns skolegang. Dette indebærer:

 • at man som forældre bakker op om skolens krav og forventninger til elever og forældre
 • at man som forældre indgår i en aktiv dialog med skolen

Det er vores målsætning, at den enkelte elev tager medansvar for klassens trivsel. Dette gøres blandt andet ved:

 • at man lytter til hinanden
 • at man snakker sammen om problemer
 • at der stilles krav til den enkelte elev
 • at eleven tages alvorligt

Det er vores målsætning, at den enkelte elev oplever ligeværd og demokrati. Dette gøres ved:

 • at vise tillid og samarbejdsvilje
 • at tage del i fællesskabet
 • at respektere hinanden
 • at opleve konsekvens

Udvikling

Det er vores målsætning, at der hos den enkelte elev udvikles en lyst til at lære. Det er derfor vigtigt:

 • at undervisningen foregår i et udfordrende miljø med engagerede voksne
 • at undervisningsmaterialerne er tidssvarende
 • at det lykkes at pirre til barnets forskellige intelligenser

Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår en personlig udvikling. Det er derfor vigtigt:

 • at eleven udvikler tolerance, fleksibilitet og tillid til egne muligheder
 • at eleven udvikler samarbejdsevne og evne til at kommunikere og til at formulere personlige og sociale mål
 • at eleven gennem livsoplysning udvikler almindelig sund fornuft

Det er vores målsætning, at den enkelte elev opnår et højt fagligt niveau. Dette indebærer:

 • at eleven møder relevante og passende udfordringer
 • at eleven møder fagligt dygtige voksne
 • at eleven udviser engagement og nysgerrighed

Udfordringer

Det er vores målsætning, at udfordringerne understøtter elevens tillid til egne muligheder. Dette indebærer:

 • at eleven tør/kan/formår at opsøge viden og bruge denne viden i løsningssammenhæng
 • at eleven gennem udfordringerne udvikler selvværd

Det er vores målsætning, at udfordringerne skaber engagerede og nysgerrige elever. Dette indebærer:

 • at udfordringerne må være af en sådan karakter, at elevens nysgerrighed og lyst til at lære forstærkes
 • at udfordringerne skal opøve eleverne i at diskutere og vurdere

Det er vores målsætning, at den enkelte elev møder personlige udfordringer. Dette indebærer:

 • udfordringer fra selvstændig stillingtagen over det kreative område til fysisk formåen

Omsorg

Det er vores målsætning, at eleven opøves i at beherske tolerance og fleksibilitet i forhold til sig selv og andre. Det er derfor vigtigt:

 • at eleven oplever forskellige arbejds- og samværsformer
 • at dialogen/samtalen bringes i centrum
 • at eleven møder begreber som etik og moral

Det er vores målsætning, at eleven opnår større selvværd. Det er derfor vigtigt:•at der skabes succesoplevelser

 • at læreren og forældrene kan give ros
 • at alle drager omsorg for hinanden

Det er vores målsætning, at eleven oplever at være part i et fællesskab. Dette opnås:

 • gennem fælles oplevelser
 • ved at vise ansvarlighed og hensyntagen overfor hinanden
 • gennem dialog
 • gennem helhed i skole- og fritidsdel 

Færdigheder

Det er vores målsætning, at eleverne lærer basale færdigheder som at læse, skrive og regne. Det er derfor vigtigt:

 • at eleven befinder sig i et trygt undervisningsmiljø
 • at metode og materiale er afpasset efter elevens modenhed, kunnen, udviklingstrin, standpunkt og udvikling

Det er vores målsætning, at eleverne lærer at samarbejde. Dette indebærer:

 • at eleven skal lære at være en del af fællesskabet
 • at eleven skal lære at have respekt for andre
 • at eleven skal lære at være ansvarlig overfor fællesskabet

Det er vores målsætning, at eleverne behersker samtaler og diskussion. Det er derfor vigtigt:

 • at eleven skal kunne forklare sig og lytte
 • at eleven har respekt for andres meninger og holdninger