Antimobbestrategi

God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling. Vi arbejder bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel.

Skolen skal være et rummeligt sted, hvor både børn og voksne er glade for at være og alle har gensidig respekt. Vi ønsker at skabe sammenhold og udvikle sociale kompetencer både hos klasser, grupper og individer.

Skolen ønsker at være en mobbefri skole, blandt andet derfor arbejder vi løbende med vores elevers trivsel.

Mobning er et problem, der vedrører os alle, om vi er mobbere, ofre eller passive, det er noget vi skal løse i fællesskab. Alle har et ansvar for og del i denne indsats, både elever, forældre, lærere og ledelse.

Vores indsats på skolen kræver opbakning. Det forebyggende arbejde er en løbende proces i hverdagen. Det er ikke først når tingene går skævt, at der skal gøres en indsats.

Definition på mobning

Ved mobning forstår vi psykisk eller fysisk chikane, hån, trusler, udelukkelse eller vold rettet mod en person over længere tid. Mobning kan udføres af enkeltpersoner eller grupper.

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

Vi har i det daglige fokus på vores elevers trivsel og derfor prioriteret at have AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) - uddannede vejledere på skolen. Vi har også en inklusionsvejleder på skolen, som indgår i det daglige arbejde omkring elevernes trivsel.

Vores personale bruger forskellige redskaber til forebyggelse af mobning herunder; klassemøder, Fri for mobberi, klasseregler, drenge/pige samtaler, legegrupper, legepatrulje mv. I særlige tilfælde har vores AKT vejledere samtaler med elever og grupper og fungerer som sparringspartner for lærere/team.

Vi benytter redskabet klassetrivsel.dk til at undersøge undervisningsmiljøet i klasserne løbende udover den nationale trivselsmåling, som også tages en gang årligt. Elevrådet arbejder endvidere med resultaterne for trivselsmålingen.

Vi ønsker et godt forældresamarbejde, da det også er en vigtig faktor i klassens trivsel. Det er vigtigt, at eleverne oplever forældregruppen står sammen og det afhjælper eventuelle problemer, at forældre kan kontakte hinanden og indgå i dialog.

Derudover er forældre en afgørende faktor for klassens sociale arrangementer og spilleregler. Hvert år på forældremøderne drøftes klassens trivsel og der besluttes forskellige tiltag i de enkelte klasser, der skal fremme klassens trivsel og dermed forebygge mobning. Det kan være aftaler om sociale arrangementer, forældremøder for piger og for drenge, legegrupper, deltagelse i fødselsdage og andet.

Handleplan i tilfælde af mistanke om mobning

 1. Alle observationer vedr. mistanke om mobning videregives straks til klasseteamet, som kan arbejde videre med udfordringen på en måde, der er afpasset efter situationen. Det væsentlige er, at enhver mistanke tages alvorligt.
 2. Klasseteamet tager straks situationen op med den pågældende elev og de implicerede.
 3. Klassereglerne tages op til repetition, eller situationen benyttes til at tage et af de generelle emner op.

Handleplan i tilfælde af erkendt mobning

 1. Klasseteamet tager straks episoden op med den mobbede og derefter med de implicerede. Hurtig indsats er vigtig, men ofte er det nødvendigt med lange forløb i selve problemløsningen. Skolens ledelse orienteres.
 2. Samtaler/aftaler/konfrontationer. Samtalen er i problemløsningsfasen, og det kan være en ide at benytte forskellige pædagogiske virkemidler som rollespil, litteratur, eksempler fra andre områder for at få de involverede parter til at bryde den onde cirkel. Klassen og kammeraterne inddrages også, for der er altid tavse vidner til mobning.
 3. Hvis teamet vurderer, at der er brug for AKT vejledning kontaktes skolens ressourceteam.
 4. Forældrene til mobber og offer inddrages så meget som muligt i problemløsningen.
 5. Der kan indkaldes til et forældremøde, hvor udfordringer omkring mobning drøftes.
 6. I tilfælde af at der iværksættes større sanktioner, er det i henhold til Folkeskoleloven altid skolelederen, der træffer beslutningen.

Information

 1. Antimobbestrategien drøftes i de enkelte klasser og i elevrådet. Skolebestyrelsen præsenterer antimobbestrategien på klasseforældremøderne i kommende skoleår.
 2. Antimobbestrategien offentliggøres på skolens hjemmeside.