Undervisning i dansk som andetsprog

Princippet handler om skolens tilbud til elever, som har brug for ekstra undervisning i dansk.

Det er skolens mål at bibringe eleverne så stor viden og sproglig kompetence, at de kan deltage i den almindelige undervisning med den hensigt, at de opnår så gode skoleresultater og personlig udvikling, at de kan fortsætte i uddannelsessystemet og indgå i samfunds- og arbejdslivet på lige fod med alle skolens elever.

Vores skole præges af en kulturel rummelighed, hvor alle elevers personlige, kulturelle og sproglige forudsætninger accepteres og respekteres.

Undervisningen i dansk som andetsprog har til mål at understøtte integrationen af tosprogede elever i såvel skolen som i samfundet. Endvidere skal undervisningen videreudvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Ved tosprogede elever forstås børn, som har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Betegnelsen dansk som andetsprog betyder, at tilegnelsen af dansk almindeligvis begynder efter tilegnelsen af modersmålet. Der er således tale om en rækkefølge og ikke en rangorden.

Undervisning i dansk som andetsprog skal gives i et omfang og af en varighed, der modsvarer den enkelte elevs forudsætninger og behov.

På skolen har vi et sprogcenter, hvor det pædagogiske personale underviser eleverne i dansk som andet sprog. Undervisningen kan foregå på følgende måder:

  • Basisdansk: Gives til elever, der ikke har tilstrækkelige danskkundskaber ved optagelse på skolen.
  • Dansk som andet sprog: Gives til elever, som har basale danskkundskaber, men som har brug for supplerende støtte eller særlig tilrettelagt undervisning til udvikling af deres andetsprogskompetence og deres faglige begrebsverden, sådan at der skabes de bedste betingelser for en faglig progression i deres videre skoleforløb.